Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v podmienkach Obecných služieb Očová (ďalej “OS”)

Od  25.05.2018 je účinný zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej  „zákon“). Vzhľadom k tomu pristúpila organizácia OS ako  prevádzkovateľ nielen k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zároveň obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ale aj s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

Podľa hore uvedeného zákona zodpovednou osobou u prevádzkovateľa je firma:

No-one, s.r.o.,    IČO: 47 519 029    so sídlom:  Frankovská 13162/1/F,   831 01  Bratislava

Telefón: +421 905 701 050,    e-mail: gdpr@no-one.sk.

OS sa pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb riadi zásadou obmedzenia účelu. Osobné údaje sa spracovávajú na konkrétne vymedzený alebo ustanovený zámer súvisiaci  činnosťou OS ako príspevkovej organizácie zriadenej obcou Očová.

Právny základ spracovania  osobných údajov, povinnosti prevádzkovateľa, práva dotknutej osoby, konanie o ochrane osobných údajov, doba uchovania údajov a ostatné tu neuvedené informácie  sa riadia zákonom, ktorý je možné pozrieť tu.

Dovoľujeme si vás touto cestou informovať a upozorniť, že na akciách organizovaných alebo spoluorganizovaných OS môžu byť zhotovené  záznamy zvukového, obrazového alebo zvukovoobrazového charakteru, ktoré môžu byť následne využívané na prezentáciu príslušných akcií, prípadne činnosti OS.  Účasťou na uvedených akciách  vyjadruje účastník súhlas s uverejnením uvedených záznamov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.