Zberný dvor

Zberný dvor (ZD) obce Očová je umiestnený na ulici Jána Ťavodu č. 1476, za cintorínom pri strojnotraktorovej stanici PD. Je určený na zber odpadu – separovaných zložiek  odpadu vznikajúcich na území obce Očová  pre občanov obce Očová s trvalým alebo prechodným pobytom, ktorí sa zapojili do systému zberu komunálneho  odpadu v obci. Zriaďovateľom je obec Očová, prevádzku zabezpečuje  organizácia Obecné služby Očová. Návštevníci sú povinní o.i. priniesť odpad roztriedený, ukladať ho do označených nádob alebo priestoru podľa pokynov zodpovedného zamestnanca ZD a dodržiavať pritom Prevádzkový poriadok zberného dvora obce Očová.

Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora:

streda:    od 14:00 – 17:00 hod.

sobota:   od 08:00 – 12:00 hod.

Prevádzkový poriadok zberného dvora