O nás

Rázovitá obec pod Poľanou –  Očová a jej firma  Obecné služby Očová, vás srdečne víta na svojej web stráne, na ktorej vám bližšie prinášame informácie o poskytovaných verejnoprospešných službách i o službách, prostredníctvom ktorých sa snažíme zachovávať dedičstvo našich predkov a priblížiť ho mladej generácii.

Obecné služby Očová sú príspevkovou organizáciou obce Očová.  Organizácia vznikla dňa 01.06.2009 na základe zriaďovacej listiny. Jej sídlom je Remeselný dvor, ul. SNP č. 402/105,  962 23 Očová.  Hlavnou činnosťou je plnenie základných verejných funkcií a verejnoprospešnej činnosti obce. Okrem toho môže firma vykonávať v zmysle živnostenského oprávnenia aj podnikateľskú činnosť.

IČO:  45028371  /  DIČ:  2022834517

Zriaďovacia listina   / Výpis zo živnostenského registra

Remeselný dvor je umiestnený v bývalom známom Očovskom mlyne, ktorého pôvodný názov bol Kováčov mlyn. Mlyn bol postavený v roku 1918 a bola pri ňom aj kováčska vyhňa. Pôvodne bol mlyn poháňaný vodou z vlastného mlynského náhonu, ktorý sa dodnes zachoval a v súčasnosti sa využíva na pohon demonštračnej malej vodnej elektrárne umiestnenej pri Remeselnom dvore. Mlyn bol ešte pre 2. svetovou vojnou elektrifikovaný, múka sa v ňom mlela do roka 1954 a kŕmne zmesi sa tu šrotovali do roku 1975. Budovu mlyna potom využívali Podpolianske strojárne, š.p. Detva ako skladové priestory. Po demontáži technológie mlyna došlo k poruche statiky krovu budovy a k jeho čiastočnému zrúteniu. V rámci privatizácie PPS, š.p. Detva budovu mlyna v roku 1996 získala do majetku obec Očová. V roku 2008 bola budova zrekonštruovaná do modernej podoby s využitím financií zo štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu SR a obce Očová vo výške  813 500,- EUR. V rokoch 2012 a 2013 bolo vydláždené nádvorie a boli zrekonštruované hospodárske budovy mlyna. Na mieste mlynského kolesa dnes stojí jeho imitácia.

Budova Kováčovho mlyna v súčasnosti slúži ako Remeselný dvor, je sídlom organizácie Obecné služby Očová, ktorá sa  okrem poskytovania  služieb stará o to, aby zručnosť, um a tvorivosť našich starých otcov a materí neupadli do  zabudnutia, ale aby boli odovzdané ďalším generáciám.

V súčasnosti Obecné služby Očová v Remeselnom dvore ponúkajú:

  • služby strojové, ručné, predaj stavebných materiálov, nádob na odpad, … (pozri Služby)
  • tvorivé dielne – hrnčiarsku, kováčsku, tkáčsku, vyšívanie krivou ihlou  (pozri Kurzy)
  • výuku ľudového tanca, spevu a hry na fujaru
  • možnosť pečenia v chlebovej peci
  • konferenčné priestory a umelecké expozície
  • výučbu ostatných remesiel pre deti ZŠ, SŠ aj dospelých (pozri Kurzy)
  • predajňu ľudovo-umeleckých výrobkov (pripravujeme)